Pracownia Witrażu dla Notre Dame?

low angle photography of dome building interior

Photo by Huy Phan on Pexels.com

Czy mała pracownia witrażu z Krakowa pomoże w odbudowie katedry Notre Dame?
W tej niezwykłej sprawie interpelację składa radna Małgorzata Jantos. Radny Łukasz Wantuch interesuje się hulajnogami, które pojawiły się na ulicach Krakowa, a radny Aleksander Miszalski interpelował w sprawie drogi dla rowerów przy ulicy Kościuszki.

Radny Łukasz Wantuch zwrócił się z prośbą o podjęcie przez władze MPK działań zmierzających do lepszej organizacji ruchu tramwajów na pętli Czerwone Maki. Jak twierdzi, często dochodzi tam do sytuacji, że pojazd na odjazd nie oczekuje na przystanku. Zazwyczaj podjeżdża on dopiero tuż przed odjazdem, co powoduje iż nie dość że osoby oczekujące marzną w porze zimowej to jeszcze na przystanek dla wysiadających nie może wjechać nadjeżdżający tramwaj.

Kilka dni  temu na ulicach Krakowa pojawiły się hulajnogi elektryczne firmy Hulaj, które można wypożyczyć na minuty. Radny pyta, czy firma konsultowała uruchomienie działalności z Gminą Miejską Kraków lub czy też toczą się obecnie jakieś rozmowy na ten temat z innymi firmami?

W trzeciej interpelacji radny prosi o podanie, jak wyglądała sprzedaż biletów abonamentowych w poszczególnych miesiącach roku 2019 z podziałem na linie, strefy oraz na bilety mieszkańca i pozostałe.

Radny Łukasz Gibała nawiązuje w swojej interpelacji do koncepcji tzw. Parku Podwawelskiego. Koncepcja ujęta została w procedowanym właśnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”. Radny pyta czy zweryfikowano możliwość ewentualnego wykupu tych terenów z przeznaczeniem pod planowany park, a ponadto czy została przeprowadzona analiza finansowa wykupu terenu pod park?

Jak twierdzi radny Gibała, mieszkańcy Łęgu od dłuższego czasu apelują o wykorzystanie istniejącej jednotorowej linii kolejowej numer 947 Kraków Olsza – Kraków Łęg na potrzeby Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA). Rozbudowujący się Łęg boryka się z olbrzymimi problemami transportowymi. Prawdziwą poprawę sytuacji może natomiast przynieść uruchomienie SKA wraz z budową przystanków Łęg Sołtysowska i Łęg Nowohucka. Kwestia uruchomienia linii SKA do Łęgu została poruszona w interpelacji poselskiej nr 28543 z dnia 30 grudnia 2018, na którą odpowiedział wiceminister infrastruktury, twierdząc, że w ramach współpracy z miastem PKP Polskie Linie Kolejowe SA w styczniu 2018 r. przekazały uwagi do przesłanej wersji opracowania, w których zwrócono uwagę między innymi na konieczność uzupełnienia opracowania o analizy przepustowości linii kolejowych na obszarze Krakowskiego Węzła Kolejowego z wykorzystaniem modelu mikrosymulacyjnego ruchu pociągów. PKP Polskie Linie Kolejowe SA do 16 stycznia 2019 r. nie otrzymały informacji, czy opracowywane przez samorząd Krakowa studium wykonalności zostało uzupełnione o analizę przepustowości KWK. W związku z powyższym radny pyta dlaczego mimo wystosowania przez PKP PLK uwag do opracowywanego przez Miasto Kraków studium, pomimo upływu całego roku od tego momentu  urzędnicy nie odpowiedzieli na zawarte w nich wnioski? Radny pyta też czy Prezydent zleci opracowanie analizy przepustowości linii kolejowych na obszarze Krakowskiego Węzła Kolejowego z wykorzystaniem modelu mikrosymulacyjnego ruchu pociągów o które poprosiło PKP PLK i czy w tych analizach znajdzie się także linia nr 947 do Łęgu? A jeśli tak, to kiedy to nastąpi?

W kolejnej interpelacji radny Gibała zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej możliwości podjęcia działań na rzecz ochrony drzew i terenów zieleni na gruntach prywatnych w Krakowie. Radny pyta czy planowane jest podjęcie działań poprzez: modyfikację podatku od nieruchomości, wprowadzenie możliwości dzierżawy od właścicieli prywatnych terenów zielonych, wprowadzenie programu dofinansowania kosztów pielęgnacji drzew oraz terenów zieleni na gruntach prywatnych objętych ochroną? Radny chciałby też wiedzieć, czy planowane jest podjęcie innych działań na rzecz ochrony drzew i terenów zieleni w Krakowie na gruntach prywatnych?

Radny Gibała alarmuje, że na terenie działki ewidencyjnej 76/1 obręb 21 Śródmieście w Krakowie prowadzone są prace budowlane. Inwestycja ta realizowana jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ”Sudół Dominikański”. Zgodnie z postanowieniami planu w terenie tym nie jest możliwa realizacja nowej zabudowy mieszkalnej. W związku z powyższym radny apeluje do Prezydenta o podjęcie wszelkich działań mających na celu powstrzymanie tej – na tę chwilę – samowoli budowlanej.

Na koniec radny Gibała zwrócił się z pytaniem czy są prowadzone prace koncepcyjne w przedmiocie realizacji III wyjazdu z os. Bohaterów Września? Radny pyta też na kiedy planowane jest zakończenie tych prac.

W związku z przeprowadzaną przebudową ulicy Krakowskiej, mieszkańcy zwrócili się z inicjatywą, by zaznaczyć na nawierzchni ulicy linię dawnych murów obronnych Kazimierza. Radny Tomasz Daros pyta czy istnieje możliwość, by na aktualnym etapie realizacji przebudowy ulicy Krakowskiej uwzględnić ten postulat?

Jak twierdzi radny Daros, Stowarzyszenie Krakowska Grupa Inicjatywna Obrony Praw Lokatorów przekazało informację, iż w ostatnich tygodniach zgłosili się do nich lokatorzy krakowskich kamienic, które w ostatnich latach zostały oddane w prywatny zarząd, w tym również pod zarząd kuratorów spadków i osób nieznanych z miejsca pobytu. Lokatorzy od kilku miesięcy pytają swoich zarządców i kuratorów w kamienicach, jak zostanie rozwiązana sprawa wymiany pieców. Ku ich zdziwieniu, zarządzający tymi kamienicami oświadczyli, że nie zamierzają występować o likwidację pieców w lokalach mieszkalnych. Radny pyta, czy i w jaki sposób władze Krakowa sprawdzają, czy wszyscy zarządcy i kuratorzy kamienic, w których znajdują się lokale mieszkalne opalane węglem, złożyli wnioski o wymianę ogrzewania?

Radny Łukasz Sęk poprosił o podjęcie działań zmierzających do utworzenia przejścia dla pieszych przez ulicę Architektów. Podobno mieszkańcy okolicznych bloków nie mogą w najbliższej okolicy w bezpieczny sposób przekroczyć ulicy.

Radny Sęk interpelował także w sprawie kiosku przy ulicy Zielony Jar. Kiosk ten jest od dłuższego czasu nieużywany i niszczeje. Został także uszkodzony przez samochody dostawcze, które skręcają obok niego żeby dojechać do pobliskich sklepów. Radny pyta czy działka na której stoi kiosk należy do miasta, jeżeli tak to na jakich warunkach jest udostępniona i jakie są ewentualne możliwości usunięcia nieużywanego budynku.

Kolejna interpelacja radnego Sęka dotyczyła kosztów energii elektrycznej. Radny prosi o informację, jakie koszty poniosła do tej pory Gmina Miejska Kraków oraz miejskie jednostki na zakup energii elektrycznej w pierwszych trzech miesiącach br. oraz w tym samym okresie w roku 2018.

W związku z licznymi pytaniami od mieszkańców os. II Pułku Lotniczego oraz os. Avia w Dzielnicy XIV Czyżyny radny Kazimierz Chrzanowski zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji w sprawie budowy nowego parku o powierzchni ok 3 ha wokół pasa startowego oraz Hangaru Lotniczego w Czyżynach. Radnemu chodzi dokładniej rzecz biorąc o termin rozpoczęcia prac oraz zakres rzeczowy w 2019 r.

Wespół z Muzeum i Pracownią Witrażu w Krakowie do prezydenta zwróciła się radna Małgorzata Jantos. Radna prosi, aby prezydent skontaktował się z panią Anne Hidalgo – merem Paryża. Pracownia chciałaby uczestniczyć w odtworzeniu Notre Dame. Pracownia wykonuje światowej sławy zamówienia, ma renomę doskonałych specjalistów, którzy w niej tworzą.

Radna Jantos przypomina, że w 2015 roku została zaprezentowana strategia dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Eksperci z Krakowskiego Parku Technologicznego, Województwa Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Forum Virium z Helsinek oraz Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu na podstawie zebranych doświadczeń ocenili potencjał regionu w czterech obszarach: mieszkańcy, jakość życia, środowisko, gospodarka i administracja. Następnie określili potrzeby Krakowa i wypracowali zestaw strategicznych rekomendacji kierunkowych. W związku z powyższym radna pyta, co zostało zrealizowane w tym czasie, a czego się nie udało i dlaczego. Radna Jantos pyta też, czy krakowskie kościoły posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed pożarami i innymi wydarzeniami, które zagrażają ludzkiemu życiu, czy mają ubezpieczenia i czy taka informacja może być udostępniona radnym jako samorządowi miasta, ponieważ część kosciołów jest pod opieką Kurii Krakowskiej.

Radna Małgorzata Jantos pytała też, czy ulica Pawia nie może stać się ulicą jednokierunkową trzy miesiące później, a nie teraz? Radna nawiązuje do zwężenia ruchu na Alejach i pyta czy nie lepiej po tym czasie uczynić  z ul. Pawiej ulicę jednokierunkową?

Radny Aleksander Miszalski interpelował w sprawie drogi dla rowerów przy ulicy Kościuszki. Radny pyta, czy przy planowanej przebudowie ulicy Kościuszki możliwe jest uwzględnienie postulatu, aby droga dla rowerów biegła wzdłuż rzeki Rudawy przez ulicę Kościuszki na bulwary Wisły w jednym ciągu.

Kolejna interpelacja radnego Miszalskiego dotyczy kładki przy śluzie Kościuszko. Od strony ulicy Mirowskiej znajduje się prowizoryczne dojście i dojazd dla rowerów do kładki. Dojazd ten nie jest utwardzony, jest błotnisty, posiada liczne koleiny. Kładka jest jedyną możliwością przedostania się na drugą stronę Wisły dla pieszych i rowerzystów. Brak odpowiedniego połączenia z ul. Mirowską znacznie utrudnia pokonanie tej trasy. Radny prosi o informację czy istnieje możliwość dobudowania brakującego odcinka chodnika/drogi dla rowerów do kładki.

Radny Miszalski interpelował także w sprawie nagrzewania się chodników i ulic. Przy coraz większym użyciu betonu i postępującej zabudowie miasta w miesiącach letnich temperatura w rejonach zwartej zabudowy znacząco wzrasta – przekonuje radny i pyta czy podczas planowania remontów w Krakowie kwestia nagrzewania się wykorzystywanych materiałów do budowy chodników jest brana pod uwagę oraz czy istnieją jakieś wytyczne, które są stosowane podczas przetargów a dotyczą stopnia nagrzewania się wykorzystywanych materiałów.

W swojej ostatniej interpelacji radny Miszalski zwrócił się do prezydenta w sprawie ogrodzenia wzdłuż cmentarza Rakowickiego po stronie ulicy Prandoty. W większości cmentarz otoczony jest estetycznym murem, jednak na niektórych odcinkach mur został zastąpiony zardzewiałym metalowym płotem, który wygląda jak ogrodzenie budowy a nie miejsca spoczynku. Radny pyta kiedy stalowy płot zostanie zastąpiony bardziej estetycznym murem lub ogrodzeniem.

Radny Bolesław Kosior dziękuje za interwencję dotyczącą korekty części treści informacji zawartych w materiałach promocyjnych Muzeum Krakowa, a przede wszystkim w jego niektórych z dziewiętnastu oddziałów. Mimo wszystko radny prosi o bardziej wnikliwą analizę. Radny przekonuje, że na wystawie, tam gdzie niektóre postacie przedstawione są jako „nie Żyd”, powinno być dopisane, że są to Polacy, bardzo często krakowianie.

Radny Kosior poprosił również o pomoc w uzupełnieniu zagospodarowania terenu, który w poprzedniej kadencji samorządu krakowskiego został przekazany w dzierżawę na 30 lat Gminie Kraków przez Zakon Franciszkanów Reformatów Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Jest to teren zielony, zagospodarowany któremu potrzebne są dosadzenia oraz kilka dodatkowych elementów małej architektury aby w pełni pełnić rekreacyjną rolę.

Radny Marek Sobieraj poprosił o posadowienie wiaty takiej, jaka jest w Pychowicach i Podgórkach Tynieckich – na przystanku autobusowym obsługującym linie autobusową nr 112 i 162, „Pychowice Rodzinna” w kierunku Krakowa. Radny prosi również o wykonanie w tym miejscu przejścia dla pieszych, aby ułatwić dojście z przystanku który jest po drugiej stronie ulicy.

Radny Rafał Komarewicz pytał na jakim etapie jest Urząd Miasta Krakowa w pozyskiwaniu gruntów pod nowy park miejski, który ma się znajdować w na obszarze „Park Ruczaj – Lubostroń”.

Podczas spotkania z mieszkańcami Skotnik, w której brał udział radny Komarewicz mieszkańcy zgłosili mu kilka problemów. W związku z tym radny prosi o wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Laurowej oraz budowę oświetlenia ulicznego. W porze nocnej mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, gdyż ulica jest w kiepskim stanie technicznym oraz nie jest oświetlona. Radny prosi także o ustawienie znaku zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony oraz częstsze partole straży miejskiej, gdyż ilość okradanych domów cały czas wzrasta.

Radni Jacek Bednarz i Rafał Komarewicz pytają na jakim etapie jest realizacja uchwały nr CIX/1642/14 Rady Miasta Krakowa z 11 czerwca 2014 r. w sprawie zamiaru utworzenia parków kulturowych na obszarze Starego Podgórza oraz Nowej Huty. Jednocześnie proszą informacje, jakie kroki zostały wykonane przez służby podległe Prezydentowi. Radni wnioskują o przesłanie harmonogramu prac nad Parkiem Kulturowym Podgórze oraz informowanie na bieżąco o wszystkich spotkaniach i konsultacjach społecznych w tym temacie. (BS)

Reklamy

Pomóc artyście i sportsmence

Sport w Krakowie

Czy da się pomóc wybitnie zdolnemu artyście cierpiącemu na ciężką chorobę?
W takiej właśnie sprawie interpelację złożył radny Bolesław Kosior. Radny Adam Kalita pyta o zakaz wjazdu taksówek pod hotele, z kolei radna Grażyna Fijałkowska zajęła się sprawą dawnej strzelnicy, która obecnie służy za miejsce zbiórki osób pijących alkohol.

Sprawa, w jakiej interpelował radny Bolesław Kosior dotyczy bardzo ciężkiej sytuacji stypendysty Miasta Krakowa, który jest artystą plastykiem cierpiącym na chorobę afektywną dwubiegunową. Obecnie jest pod opieką koleżanki ze studiów. Oboje kilkakrotnie składali wcześniej podania o przydział pracowni z zasobów miasta – bezskutecznie. Artysta składał także podanie o możliwość uzyskania mieszkania socjalnego z zasobów Gminy Miejskiej Kraków, ale dostał odmowę. Jego tragedia jest duża, bo mimo wysokiej inteligencji i zdolności artystycznych nie może, z powodu braku miejsca do pracy, sam się utrzymywać. Radny prosi, aby prezydent uczynił co w jego mocy, aby stypendyście Miasta Krakowa przydzielono pracownię.

Radny Wojciech Krzysztonek poprosił o udzielenie informacji o dalszych planowanych działaniach Miasta Krakowa, dotyczących działki nr 299/2 obr. 7 Nowa Huta. Z posiadanych przez niego informacji wynika, iż Urząd Miasta Krakowa – Wydział Skarbu Miasta, prowadził negocjacje ze Spółką Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. w zakresie ewentualnego zakupu przez Miasto Kraków części ww. działki, celem urządzenia na niej terenów zielonych. Rozmowy te prowadzono ponad rok temu, jednak w dalszym ciągu nie jest wiadome, czy miasto zdecydowało się dokonać zakupu części tej nieruchomości.

W swojej drugiej interpelacji radny Krzysztonek poprosił o podjęcie działań zmierzających do wyasygnowania z budżetu miasta środków finansowych niezbędnych na przeprowadzenie przebudowy ulicy Niepokalanej Panny Marii.

Mieszkańcy sygnalizują radnemu Andrzejowi Hawrankowi problem z możliwością dojścia do parku na tyłach Fortu Bronowice, od strony ul. Rydla i Azorów. Dojście do tego parku od tej strony, ze względu na tereny Agencji Mienia Wojskowego i tory jest bardzo uciążliwe. Obecnie jedyne legalne dojście jest możliwe tylko od ul. Bronowickiej, niezbyt bezpieczną ścieżką przy samych torach kolejowych. Radny pyta, czy jest możliwość rozwiązania tego problemu, w taki sposób, by mieszkańcy mogli czuć się usatysfakcjonowani i by mogli w pełni korzystać z nowo powstałego parku.

Radny Aleksander Miszalski interpelował w sprawie boiska przyszkolnego przy ul. Sądowej. Znajduje się tam Liceum Ogólnokształcące nr 12 oraz Szkoła Podstawowa nr 38. Obie te placówki mają do dyspozycji stare betonowe boisko, które nie spełnia standardów użyteczności. Radny prosi o udzielenie informacji czy boisko jest własnością gminną czy prywatną oraz, czy jeśli boisko nie byłoby własnością gminną istnieje mimo wszystko jakaś możliwość, by poprawić jego stan w trosce o zdrowie uczniów?

Kolejna interpelacja radnego Miszalskiego dotyczy Międzynarodowych Pokazów Pirotechniki i Laserów, które odbędą się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 21 września br. Radny obawia się, że pokaz pirotechniczny może wystraszyć zwierzęta i prosi o przeanalizowanie możliwości podjęcia rozmów z organizatorami tego pokazu oraz z Muzeum Lotnictwa, tak aby w trosce o dobro zwierząt planowany na wrzesień pokaz zamienić z pirotechnicznego na laserowy.

Radny Miszalski interpelował także w sprawie nowych zasad segregacji śmieci. Jak twierdzi radny, wprowadzone od 1 kwietnia regulacje zrodziły dużo komplikacji związanych przede wszystkim z koniecznością umieszczenia dodatkowych pojemników. Dlatego radny postanowił się zwrócić do prezydenta z następującymi pytaniami: czy istnieje możliwość składania deklaracji przez wspólnoty korzystające z tych samych altan śmietnikowych na te same pojemniki, tak aby każda ze wspólnot nie musiała ustawić swojego osobnego pojemnika na co zazwyczaj nie ma miejsca? Czy istnieje możliwość złożenia korekty za dany miesiąc, którego ma ona dotyczyć bez automatycznego zmieniania na kolejne miesiące tak jak w deklaracji skorygowanej? Jakie są terminy na złożenie ewentualnych korekt dotyczących deklaracji zarówno tych, które ewentualnie zwiększają opłatę jak i ją zmniejszają? Czy istnieje możliwość ujęcia w deklaracjach większej różnorodności w zakresie pojemności pojemników każdego rodzaju i terminów ich wywozu? Czy istnieje możliwość stworzenia dla zarządców narzędzia pomocnego w wyliczaniu ilości odpadów każdego rodzaju w przeliczeniu na mieszkańca oraz w zależności od rodzaju lokalu użytkowego w formie arkusza lub aplikacji?

W kolejnej interpelacji radny Miszalski zwrócił się do prezydenta z prośbą dotyczącą rozbudowy sieci oświetleniowej na Bulwarze Kurlandzkim od Mostu Kotlarskiego do stopnia wodnego „Dąbie”. Radny przekonuje, że brak oświetlenia jest bardzo uciążliwy, szczególnie w okresie zimowym, kiedy dzień jest bardzo krótki, podczas deszczu, czy mgły. Odcinek między mostem Kotlarskim a stopniem wodnym jest drogą nie tylko dla mieszkańców pobliskich osiedli. Droga rowerowa jest bardzo często użytkowana przez osoby zamieszkujące sąsiednie osiedla jako droga do pracy, młodzież często wybiera tę trasę jako drogę powrotną ze szkoły itd. Radny dodaje, że w sprawę bardzo mocno zaangażowana jest również lokalna społeczność, m.in. portal społecznościowy „Bezpieczni na Bulwarze”.

Ostatnia interpelacja radnego Miszalskiego dotyczyła flag na Kopcu Kościuszki. Na szczycie Kopca zamontowane są maszty, na których na stałe powiewają dwie flagi narodowe. Radny proponuje, aby na miejsce jednej polskiej flagi powiesić flagę miasta.

Jak pisze w swojej interpelacji radna Małgorzata Jantos, Joanna Mazur to sportsmenka, która w 2017 roku zdobyła złoto MŚ. Ten wyczyn dał jej tytuł niepełnosprawnego sportowca roku w Polsce. Jednak naprawdę głośno zrobiło się o niej dopiero wtedy, gdy pokazała, jak mieszka. 29-letnia dziś niepełnosprawna sportsmenka, kontynuuje radna, od piętnastu lat mieszka w krakowskim internacie, w jednym ciasnym pokoju, bez łazienki. Radna prosi o przyznanie Joannie Mazur jednego z mieszkań socjalnych.

Radny Edward Porębski zwrócił się z prośbą o wykonanie pobocza wraz z ułożeniem chodnika przy ul. Olsztyńskiej, od kładki na rzece Białucha do skrzyżowania z ul. Czereśniową. Ponadto radny prosi o ustawienie bariery ochronnej zapobiegającej przypadkowemu wjechaniu do rzeki przy śliskiej nawierzchni pojazdów jadących od ul. Lublańskiej przez ul. Czereśniową w kierunku ul. Gdańskiej.

Radny Porębski wnioskował także o wymianę chodnika przy ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania z ul. Darwina do przystanku autobusowego MPK linii nr 122, 202, 232, 422 w kierunku pętli tramwajowej.

Radny Edward Porębski poprosił również o budowę parkingu przy ulicy Bosaków na terenie przylegającym do zespołu garaży. Jak twierdzi radny, w sytuacji braku miejsc parkingowych, właściciele pojazdów samochodowych z bloku przy ul. Lublańskiej 16 oraz ul. Bosaków 5, zmuszeni są do parkowania po obu stronach ulicy od łuku ul. Gdańskiej i Bosaków do ul. Turkusowej, powodując blokowanie ruchu pojazdów.

Radny Porębski poprosił także o usuniecie uschniętych drzew oraz uschniętych konarów na os. Handlowym, znajdujących się pomiędzy ogrodzeniem szkoły ZSOS nr 1 a blokiem nr 9 w kierunku basenu przy szkole. Radny przekonuje, że suche drzewa zagrażają bezpieczeństwu korzystających z chodnika osób.

W związku z licznymi interwencjami kierowców taksówek radny Adam Kalita poprosił o wyjaśnienie, dlaczego w centrum miasta wprowadzono zakaz wjazdu taksówek do hoteli w celu dowiezienia lub zabrania gości hotelowych.

O usunięcie starej, nieużywanej strzelnicy stojącej za sklepami przy ul. Wlotowej poprosiła radna Grażyna Fijałkowska. Jak przekonuje radna, strzelnica to obecnie drewniany barak na kółkach, przy którym teraz wieczorami zbierają się osoby spożywające alkohol.

Radna Fijałkowska pytała też, kiedy zostanie wykonany wjazd asfaltowy na teren XV LO od strony ul. Gersona, zniszczony podczas modernizacji al. Dygasińskiego.

Przy Przedszkolu Samorządowym nr 154 obsuwa się skarpa i ogrodzenie – informuje w kolejnej interpelacji radna Fijałkowska i prosi o konieczną naprawę.

W następnej interpelacji radna pyta, kiedy zostanie naprawiona nawierzchnia na boiskach „Orlika”, uszkodzona podczas budowy Przedszkola Samorządowego?

Radna Fijałkowska prosi też  o informację, kiedy zostanie dokończona praca na ul. Snycerskiej i wylany asfalt miedzy ul. Jasińskiego a ul. Muzyków.

Radna chciałby wiedzieć, czy ul. Seweryna Udzieli ma uregulowany stan prawny oraz kiedy zostanie otwarta brama przy tej ulicy, która uniemożliwia wyjazd? Co więcej, radna apeluje o zamontowanie kraty na nowym wpuście na rzece Drwince pod torami kolejowymi. Krata ta, zdaniem radnej Fijałkowskiej, zabezpieczy przed zatykaniem się wąskiego wypustu i zapobiegnie podtopieniom.

Radna Fijałkowska po raz kolejny wnioskuje o wykonanie progu wzniesionego na ul. Górników przy przejściu na ul. Bielskiego. Tą drogą przechodzi codziennie kilkuset uczniów do Szkoły Podstawowej nr 61. Radna chciałaby także likwidacji przejścia na ul. Górników przed ul. Bieżanowską, ponieważ przejściem tym prawie nikt nie przechodzi.

Radnej Fijałkowskiej nie podoba się nieużytkowany kiosk na wysokości bloku przy ul. Teligi 24. Według radnej jego wygląd jest daleki od estetycznego.

Radny Kazimierz Chrzanowski zwrócił się z prośbą o wykonanie przejść dla pieszych na ul. Bernarda Monda. Radny argumentuje, iż ulica ta łącząca ul. Bitwy nad Bzurą z ul. Gen. Kleeberga na os. Bohaterów Września nie ma wyznaczonego przejścia, co naraża przechodniów na niebezpieczeństwo wypadku drogowego ze strony przejeżdżających samochodów.

Radny Chrzanowski poprosił też o uwzględnienie w planach budżetowych miasta na 2020 r. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 155. Prowadzone z powodu odpadającego tynku bieżące prace naprawcze elewacji budynku nie przynoszą oczekiwanych efektów, co w znacznym stopniu wpływa na wzrost kosztów ogrzewania i nieestetyczny wygląd.

Radna Renata Kucharska zaapelowała o interwencję w sprawie uszkodzonej nawierzchni jezdni wokół studzienek kanalizacyjnych na odcinku ok. 80 m przy bloku nr 48 na osiedlu Wadów. Radna przypomina, że mieszkańcy wielokrotnie interweniowali w tej sprawie, zaś naprawy dotychczas wykonane były tylko kosmetyczne i nie przyniosły oczekiwanego efektu.

Radna Kucharska poprosiła również o zamontowanie wiaty przystankowej na przystanku autobusowym linii 110 – Spławy.

Radna Aleksandra Dziedzic prosi o udzielenie informacji o podjętych działaniach w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki dla dzieci z krakowskich szkół i przedszkoli w związku z odbywającym się strajkiem nauczycieli. Na dyżurze radnej zostały zgłoszone przypadki chaosu informacyjnego, jaki panuje w niektórych szkołach.

Radny Rafał Komarewicz zwrócił się z prośbą o remont placu zabaw znajdującego się przy Przedszkolu nr 23 na ulicy Unruga. Pod petycją z prośbą o realizację tego zadania do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie podpisało się ponad 200 mieszkańców – przypomina radny.

Radny Łukasz Sęk interpelował w sprawie w sprawie zajezdni dla autobusów firmy Mobilis zlokalizowanej przy ulicy Na Załęczu. Otrzymał on skargi od mieszkańców dotyczące niedogodności spowodowanych dojeżdżaniem autobusów do ww. zajezdni przez ulicę Sołtysowską. Skargi te dotyczą m.in. dużego hałasu w godzinach nocnych kiedy autobusy zjeżdżają z trasy i wyjeżdżają na linie oraz zwiększenia korków, które na ulicy Sołtysowskiej i bez tego są duże. Według radnego rozwiązaniem tej sytuacji mogłoby być korzystanie przez pojazdy firmy Mobilis z ulicy Ciepłowniczej zamiast ulicy Sołtysowskiej. Radny prosi o podjęcie rozmów z firmą Mobilis i przenalizowanie możliwości skierowania ruchu autobusów do zajezdni przez ulicę Ciepłowniczą.

Kolejna interpelacja radnego Sęka dotyczy wiat przystankowy zlokalizowanych na przystankach autobusowych „Os. Na Stoku Szkoła”. Wiaty te są w bardzo złym stanie technicznym, posiadają zniszczone siedziska oraz przeciekający dach. Radny prosi o remont tych wiat.

Na sam koniec radny Łukasz Sęk zwrócił się do prezydenta w sprawie spotkania, które było zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 64 przy ulicy Sadzawki. Radny chciałby się dowiedzieć w jakiej sali szkoły odbyło się powyższe spotkanie, jaki podmiot/osoba ją wynajęła, za jaką kwotę oraz na jakich zasadach.

Z kolei radny Marek Sobieraj pyta na jakim etapie procedowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego os. Podwawelskiego. Radny chciałby wiedzieć, jakie Prezydent ma plany wobec osiedla, a w szczególności terenu szkółki drzew i krzewów Anny Wiśniewskiej-Guzek.

Radny Sobieraj uprzejmie prosi również o posadowienie wiaty takiej, jaka jest w Pychowicach i Podgórkach Tynieckich na przystanku autobusowym obsługującym linie autobusową nr 112, 162 i 203, „Kostrze szkoła” w kierunku Tyńca. Gdyby termin realizacji inwestycji był odległy radny prosi o umieszczenie tam ławeczki, aby osoby starsze korzystające z tego przystanku mogły usiąść w oczekiwaniu na komunikację miejską.

Jak przypomina w swojej interpelacji radny Łukasz Gibała, wiosną ubiegłego roku
w Krakowie realizowany był pilotażowy projekt pod nazwą „Zielone przystanki”,
w ramach którego w czterech lokalizacjach pojawiły się ekologiczne moduły z żywą roślinnością. Radny podkreśla, że rozwiązanie takie ma wiele zalet. M.in. zwiększa walory estetyczne miasta, a także przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i obniżenia w lecie temperatury na przystankach. Wpływa również na poprawę mikroklimatu i wilgotności. W związku z powyższym radny prosi o udzielenie informacji, jak wspomniany projekt sprawdził się w naszym mieście oraz czy planowane jest zazielenienie kolejnych przystanków? (BS)

 

Zaniedbana kładka

photo of trees and green grass

Photo by Denniz Futalan on Pexels.com

Jedno z najbardziej znanych i lubianych miejsc w Krakowie – kładka Bernatka jest coraz bardziej zaniedbana. Zwraca na to uwagę radny Rafał Komarewicz, który apeluje, aby zająć się tą sprawą. Na zaniedbania zwraca uwagę także radny Łukasz Gibała, którego jedna z interpelacji dotyczy utrzymania rowów przydrożnych. 

Jak twierdzi radny Rafał Komarewicz, utrzymanie czystości na kładce o. Bernatki pozostawia wiele do życzenia. Setki napisów szpecących obiekt, dziesiątki naklejek, brudne zacieki oraz ptasie odchody — to według radnego niestety obraz jednej z najczęściej uczęszczanych przepraw przez Wisłę. W związku z tym radny prosi o polecenie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania bardzo dokładne posprzątanie kładki: usunięcie wszystkich napisów, doczyszczenie balustrad z naklejek, usunięcie malowideł z murów przylegających bezpośrednio do kładki, umycie pod ciśnieniem konstrukcji. Radny prosi także o zlecenie Zarządowi Dróg Miasta Krakowa oszacowanie kosztów naprawy uszkodzonych balustrad, poprzez ich wymianę.

Mieszkańcy obrzeży Krakowa zwrócili się do radnego Łukasza Gibały z prośbą o podjęcie interwencji w zakresie zaniedbań w utrzymaniu rowów przydrożnych. Regularne koszenie i czyszczenie rowów to zadanie stosunkowo łatwe i tanie w realizacji, niestety urzędnikom miejskim często umyka w natłoku innych spraw. Mieszkańcy informują, że rowy odwadniające są koszone jedynie raz lub w porywach dwa razy w roku. Jest to dalece niewystarczające, by utrzymać je w należnym stanie.

Do radnego Gibały mieszkańcy zwracają się także w sprawie uciążliwych polowań w Lesie Witkowickim. To bardzo ważny teren rekreacyjny, który jeszcze kilkanaście lat temu można było traktować jako obszar położony na peryferiach miasta, ale dziś jest otoczony rozrastającą się zabudową mieszkalną Krakowa i Gminy Zielonki. Organizowanie polowań w miejscu stanowiącym ważny obszar spacerów, rekreacji i pikników w tej dzielnicy należy uznać za nieporozumienie. Radny prosi o zwrócenie się do Marszałka Województwa Małopolskiego z oficjalnym wnioskiem o zmianę granic obwodów łowieckich w taki sposób, by wyłączyć z nich Las Witkowicki i inne tereny w granicach administracyjnych miasta, na których okoliczni mieszkańcy nie życzą sobie polowań. (BS)

Interwencje w sprawie terenów zielonych

zieleń3Przejście podziemne przy ul. Wielickiej generuje ogromne problemy, pisze w swojej interpelacji radna Alicja Szczepańska i proponuje alternatywne rozwiązanie. Radny Łukasz Gibała zwraca uwagę na tereny leśne przy ul. Bodzowskiej, od lat rozjeżdżane przez samochody, a radny Michał Drewnicki ostrzega przed wandalami niszczącymi edukacyjną ścieżkę przyrodniczą łączącą Park Reduta z Parkiem Złotego Wieku.

Do radnego Łukasza Wantucha zwrócili się mieszkańcy bloków Celarowska 28 i 30 z prośbą o zamontowanie szlabanu przy wjeździe. W ten sposób będą mogli parkować tylko mieszkańcy. Działka należy do miasta, zatem radny prosi o podanie, czy takie rozwiązanie jest możliwe, kto o tym decyduje i jak wygląda procedura.

Radny Michał Drewnicki prosi o zadbanie o teren edukacyjnej ścieżki przyrodniczej, która połączyła Park Reduta z Parkiem Złotego Wieku. Radny dostaje zgłoszenia, że wandale niszczą trasę i postawione tam elementy. Czy istnieje szansa, by zamontować bezprzewodowe kamery w okolicach wejść do parku – pyta radny?

Z kolei radnemu Łukaszowi Gibale mieszkańcy zgłosili, że teren leśny, do którego prowadzi ulica Bodzowska, jest regularnie od lat rozjeżdżany przez samochody i motocykle. Jak twierdzą, kierowcy ignorują umieszczony tam znak drogowy „droga bez przejazdu”. Ponadto w okolicy znajduje się „dziki” tor motocrossowy. Mieszkańcy proponują zatem, aby na końcu ulicy Bodzowskiej, w miejscu gdzie kończą się zabudowania, ustawić blokadę drogi. Radny prosi o informację, czy jest to możliwe i pyta, jakie ewentualnie inne działania można podjąć, aby skutecznie zabezpieczyć wspomniany teren leśny przed niszczeniem przez pojazdy?

Jak twierdzi w kolejnej interpelacji radny Gibała, decyzją Prezydenta Miasta Krakowa z 7 października 2015 roku wydano pozwolenie na budowę numer 2558/2015. Pozwolenie to zezwala na przebudowę, nadbudowę i rozbudowę wieżowca NOT (tzw. „Szkieletor”) oraz budowę odcinka ceglanego usytuowanego w granicy działek ewidencyjnych 299 i 228/2 obręb 8 Śródmieście, który to mur stanowi element historycznego układu urbanistycznego Kleparza. Mimo, że mur nie został wpisany do rejestru zabytków, to zgodnie z opinią Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora mur ten powinien ulec przebudowie poprzez odcinkową rekonstrukcję z wtórnym użyciem oryginalnego materiału. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od mieszkańców, przebudowa tego muru nie odbywa się w zgodzie z treścią wydanej przez konserwatora zabytków opinii. Przede wszystkim do odbudowy nie są używane oryginalne materiały – twierdzi radny i pyta czy prowadzony jest nadzór konserwatorski nad przebudową muru?

W Krakowie przy skrzyżowaniu ulicy Wlotowej z Wielicką znajduje się przejście podziemne dla dwóch przystanków tramwajowych i jednego autobusowego, łączące osiedle. Przejście to nie jest dostosowane dla osób z problemami motorycznymi oraz nie jest przyjazne opiekunom z małymi dziećmi. Ponadto jest często zalewane przez deszcz. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż po zmroku korzystanie z tej trasy wzbudza poczucie zagrożenia wśród mieszkańców. Radna Alicja Szczepańska pyta, czy możliwe jest wykonanie przejścia naziemnego, które rozwiązałoby te problemy. (BS)

 

Miejsca parkingowe i kamery

black and white cctv cameras

Photo by Thomas Windisch on Pexels.com

Radni Michał Drewnicki i Łukasz Wantuch złożyli kolejne interpelacje międzysesyjne.

Michał Drewnicki pisze w interpelacji o tym, że mieszkańcy osiedla Złotego Wieku od 12 lat starają się o wybudowanie 20 miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej, w rejonie bloków nr 60 i 61. W wyniku przyjęcia w 2017 r. nowego miejscowego planu zagospodarowania tego obszaru pojawiła się możliwość budowy takich miejsc. Radny pyta, na jakim etapie jest budowa parkingu na tym terenie.

Radny Łukasz Wantuch interpeluje w sprawie kamer monitoringu w mieście. Według jego informacji jest ich 220. Radny załącza link do Biuletynu Informacji Publicznej, z którego wynika, że kamer jest 66. W związku z tym radny prosi o podanie, gdzie znajdują się pozostałe kamery. Pyta też, czy oprócz strażników miejskich jakieś inne osoby zajmują się oglądem kamer miejskich.

Radny interpeluje też w sprawie zatrzymań na ulicy Długiej, mimo zamontowania mini-separatorów. Prosi też o podanie kosztów ich montażu. (MB)

Interpelacje radnych i odpowiedzi na nie

Radni interpelują także pomiędzy sesjami

assorted plastic bottles

Photo by mali maeder on Pexels.com

Interpelacje międzysesyjne złożyli radni: Artur Buszek, Łukasz Wantuch i Łukasz Maślona. Pytają w nich m.in. o obłożenie parkingu pod Muzeum Narodowym, powołanie zespołu ds. programu Plastikowej butelki zwrotnej czy strajk nauczycieli.

Radny Artur Buszek interpeluje w sprawie parkingu pod Muzeum Narodowym. Pyta prezydenta, jakie średnie obłożenie miał parking w 2018 r. Jednocześnie prosi o rozważenie możliwości wprowadzenia rozwiązania polegającego na tym, że na podstawie biletu parkingowego za 10 zł kierowca może korzystać z komunikacji miejskiej do godz. 2:30 dnia następnego. Radny interpeluje też w sprawie remontów rozjazdów tramwajowych na ul. Legionów Piłsudskiego. Radny prosi o rozpatrzenie możliwości remontu torowiska i rozjazdu w tym miejscu, równolegle w czasie remontu ulicy Krakowskiej. Kolejna z interpelacji radnego dotyczy rozszerzenia oferty krakowskiego roweru miejskiego. Radny pyta więc, czy jest możliwości uruchomienia wypożyczalni rowerów z dodatkowymi urządzeniami (np. foteliki dla dzieci), rowerów bagażowych. Pyta też o możliwość integracji abonamentu na wypożyczenie roweru Wavelo z biletem okresowym na komunikację miejską.

Łukasz Wantuch wnioskuje do prezydenta o powołanie zespołu, który opracowałby założenia programu Plastikowej butelki zwrotnej. Chodzi o realizację uchwały kierunkowej, podjętej przez Radę Miasta Krakowa na sesji 27 marca. Radny podkreśla, że w skład zespołu powinni wejść ludzie kreatywni i dbający o sprawy ekologii. Przy okazji przywołuje przykład Norwegii, gdzie 97% wszystkich butelek plastikowych poddawanych jest recyklingowi, dzięki licznym punktom zbioru butelek plastikowych.

Radny Wantuch dopytuje także o ile zwiększone zostały plany finansowe placówek edukacyjnych na zakup maseczek antysmogowych. Radny mówi o kwocie 62 tys. złotych zarezerwowanych na ten cel  i prosi o szczegółowy podział tej kwoty na placówki.

W ostatniej interpelacji radny Łukasz Wantuch prosi o informacje ile przestępstw zostało zauważonych w roku 2018 w wyniku obserwacji kamer miejskiego monitoringu.

Łukasz Maślona dopytuje prezydenta, czy władze miasta Krakowa przekażą stanowisko UMK na temat strajku nauczycieli przed jego rozpoczęciem, czyli 8 kwietnia. Radny dopytuje także, czy wzorem Warszawy, Poznania, Wrocławia i Łodzi oraz wielu innych miast Kraków zarezerwuje środki na wynagrodzenia dla nauczycieli. (MK, MB)

Interpelacje radnych i odpowiedzi na nie

 

Przejście zasadne, lecz wciąż nieistniejące

person holding paper bag

Photo by freestocks.org on Pexels.com

Czy na ulicy Architektów powstanie przejście dla pieszych? W swojej interpelacji radny Michał Drewnicki przypomina, że Prezydent uznał już jakiś czas temu, iż budowa takiego przejścia jest zasadna. Z kolei o drogi w Czyżynach pyta radny Wojciech Krzysztonek.

Radny Michał Drewnicki prosi w imieniu mieszkańców o stworzenie przejścia dla pieszych na ul. Architektów, między ulicami Zielony Jar, a Poległych w Krzesławicach, pomiędzy pochylnią ze schodami a blokiem nr 10. Radny przypomina, że w odpowiedzi na poprzednią interpelację z 15 października 2018 roku Prezydent zaznaczył, że budowa przejścia w tym miejscu byłaby możliwa oraz jest zasadna.

Radny Drewnicki prosi także o informacje dotyczące przedłużenia linii tramwajowej od pętli na os. Bohaterów Września w stronę urzędu skarbowego i przyszłego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Radny pyta, czy urząd zdecydował się na któryś z wariantów, pamiętając, ze koncepcja poprowadzenia torów po wschodniej stronie ul. Piasta Kołodzieja wywoływała protesty mieszkańców. Radny chciałby też wiedzieć, czy plany, które mówiły o uruchomieniu przystanku SKA wraz z parkingiem P&R w 2020 roku są nadal aktualne?

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców radny Wojciech Krzysztonek prosi o informację, czy i ewentualnie w jakim czasie miasto planuje budowę drogi oznaczonej jako KDD.20 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Czyżyny”. Radny prosi także o informację na temat szacunkowych kosztów takiej inwestycji. (BS)